מסלול לימודי יום

תכניות הלימודים במערך אשכול הינן מובנות, דהיינו, קביעת הקורסים ובניית מערכת השיעורים הרב שנתית נעשית על ידי ראש החוג.

לא ניתן לבצע שינוי ברישומי קורסי שנה א'.

תלמידי שנה ב' רשאים לקחת עד שלושה קורסים מחוץ לחוג (במקום קורסים מתוקשבים או קורסים מתקדמים), בכפוף לאישור ראש החוג. בקשות לשינוי רישום בקורסי שנה ב' יוגשו למזכירות החוג לאחר פרסום מערכת השיעורים ולא יאוחר מהשבוע הראשון של הסמסטר (שבוע השינויים).

 

מבנה לימודים תכנית הגשמה אישית ומקצועית:

hagshama

 

מבנה לימודים תכנית אכיפת חוק ומשפט:

 

law enforcement