• הכרה בלימודים קודמים תיבדק באופן פרטני ע"י ועדה אקדמית חיצונית לחוג, הכפופה להוראות המל"ג.
 • מוסד להשכלה גבוהה רשאי, אך לא חייב, להעניק פטור מלימודים אקדמיים ברמת התואר הראשון על בסיס לימודים לא אקדמיים (לרבות לימודי חוץ במוסד אקדמי), עד להיקף מקסימאלי של 30 נ"ז, על בסיס ענייני ולגבי קורסים רלוונטיים בלבד, שקיימת הלימה בתכנים בינם לבין קורסים מקבילים בתכנית האקדמית. לא יינתן פטור ממקצועות יסוד/ליבה/מבואות שבתכנית האקדמית.
 • לימודים לא אקדמיים לעניין זה הם לימודים במוסד על-תיכוני הנפרשים על פני שנתיים לפחות או לימודי חוץ במוסד אקדמי.
 • מתן פטור בהיקף המקסימאלי המותר (30 נ"ז) אפשרי רק לגבי מי שסיים את הלימודים הלא אקדמיים וקיבל תעודה המעידה על סיום לימודיו.
 • לא יינתן פטור בעבור לימודים לא-אקדמיים שנלמדו שש שנים ויותר לפני מועד תחילת הלימודים האקדמיים.
 • לא תינתן הכרה על קורסים שאינם רלוונטיים ללימודים האקדמיים אותם לומד הסטודנט במסגרת אוניברסיטת חיפה.
 • בקורסים הקשורים למערכות הביטחון של מדינת ישראל תינתן הכרה רק על סמך החלטות פורום כוחות הביטחון של אוניברסיטת חיפה.
 • סטודנט המבקש להגיש את אישוריו להכרה בלימודים קודמים לועדה האקדמית הבכירה, יגיש למזכירות החוג תעודות מקוריות חתומות בליווי טופס בקשה להכרה בלימודים קודמים, הנמצא באתר החוג תחת לשונית טפסים.
 • סטודנט אשר יוכרו לו יותר מ-10 נ"ז ויותר לא יוכל להיות מועמד להצטיינות בתום לימודיו.
 • לימודים שלא במסגרת מסלול אקדמי, גם אם נלמדו במוסד אקדמי, יוכרו במסגרת התואר אך לא יוכרו לפטור משכר לימוד. 
 • ההכרות הינן אישיות.
 • לא ניתן להגיש לוועדה להכרה בלימודים קודמים קורסים שהוכרו לגמול השתלמות במקומות העבודה.