הרציונאל:

סמינריון הינו קורס מתקדם ובו מתרגל הסטודנט בהנחיית המרצה ביצוע "מחקר זוטא" מראשיתו ועד סופו. תהליך המחקר והכתיבה כולל הכנסת הסטודנטים לתחום חדש, בחירת נושא, בחירת שאלות מחקר, ביצוע המחקר

ואיסוף הנתונים, כתיבת העבודה תוך כדי דיון ומסקנות והגשת העבודה בכתב ולעיתים גם כרפרט בעל-פה

 הנחיות יסוד:
1. כל תלמיד יבצע עבודת מחקר אישית ויכתוב עבודת סמינר באופן עצמאי.
2. היקף העבודה – כ-30 עמודים בהתאם לדיסציפלינה ולהנחיות המרצה (כולל רשימה ביבליוגרפית - לא כולל נספחים).
3. שיטת ציטוט וכתיבה – בהתאם לתחום המחקר ולהנחיית המרצה בדף הנחיות שיחולק בראשית הסמינר, חובה לצרף לעבודה רשימה ביבליוגרפית.
4. סטודנט יהיה זכאי להגיש את עבודת הסמינר רק במידה ועמד בחובות הקורס הנוספות שנקבעו על-ידי המרצה כפי שהובאו לידיעתו בסילבוס הקורס בראשית הסמסטר (חובת נוכחות וחובות הגשה נוספות בקורס).

 למרצה החופש והזכות לדרוש בנוסף להגשת עבודה מסכמת, הצגת רפרטים או רציונל העבודה בכיתה כחלק מחובות הסמינר.

 הגשת העבודות:
על-פי קביעת המרצה ולא יאוחר מסוף הסמסטר העוקב לסיום לימודיו בקורס.
את עבודות הסמינר בקורס חובה להגיש לפי דרישות ההגשה הקיימות בחוג הכוללות טופס הגשת עבודות ומעטפה מבוילת. כל סטודנט שמגיש עבודה סמינריונית יחתום על טופס הצהרה על הכנה עצמית של עבודותו.
עבודה שתיחשד כעבודה מועתקת או קנויה תועבר לדיון ברשויות המשמעת של אוני' חיפה ללא אפשרות לערעור.

 במסגרת הסמינריון חייב התלמיד:
א) השתתפות פעילה במהלך הקורס, חובת נוכחות של 80% לפחות ללא קשר לסוג האישור אותו יציג הסטודנט במהלך הסמינר התומך בחיסוריו, הגשת מטלות עפ"י דרישות המרצה וכל מטלה אקדמאית אחרת או נוספת הנדרשת במסגרת הקורס ע"י המרצה (בחינה, עבודה נוספת, רפרט וכל מטלה אחרת).
ב) אין באפשרותו של מרצה הקורס לאשר לסטודנט אשר לא עמד בדרישות הקורס הגשת סמינר. 
ג) מרצה הסמינר אינו רשאי, ללא אישור מסודר מראש המערך, לאשר לסטודנט אי נוכחות בקורס החורג ממכסת 80% נוכחות, גם באם הסיבה מוצדקת, כל בקשה מיוחדת חייבת להיות מאושרת ע"י ראש המערך ומגובה באישורים המתאימים.
-

.אגודת הסטודנטים מציגה- עשרת הדיברות להימנעות מוועדת משמעת.