מסלול לימודים מואץ

מסלול לימודי היום במערך אשכול נמשך שבעה סמסטרים, ומסלול לימודי הערב נמשך שמונה סמסטרים. תלמידים המבקשים לקצר בסמסמטר אחד את תכנית הלימודים שלהם, יכולים לעשות זאת באחת משתי תחנות:

1. מועמדים בתחילת סמסטר הלימודים הראשון, אשר ממוצע הבגרות שלהם הינו 85 ומעלה, וציון האמיר"ם 100 ומעלה, יכולים להגיש בקשה להתקבל למסלול הלימודים המואץ. הבקשה תועבר לראש החוג, דרך מזכירות המערך.

2. תלמידי שנה ב', אשר ממוצע ציוניהם בשנה א' הינו 83 לפחות, ואשר סיימו את רמת מתקדמים א' באנגלית, יוכלו להגיש בקשה לקצר את לימודיהם בסמסטר אחד. את הבקשה יש להעביר לראש החוג דרך מזכירות המערך.

 

תלמידים, שאושר להם המסלול המואץ, יפנו בסמוך לפתיחת כל סמסטר למזכירות החוג, לבדיקת אפשרות הוספת קורסים לתכנית הלימודים. ניתן להוסיף בין קורס אחד לשנים בלבד בכל סמסטר ובסה"כ עד ארבעה קורסים לתואר. הקורסים יילקחו מתכניות לימודים של מערך אשכול או קורסים מוצעים מחוגים אחרים באוניברסיטה, אשר יאותרו על ידי התלמידים ויקבלו את אישור ראש החוג.